Ledarutveckling

Rollen som chef ställer en hel del krav. För att kunna hantera dessa är såväl självkännedom som självtillit två mycket viktiga komponenter.

Ofta finner vi att de problem som uppstått i ett företag eller en organisation faller tillbaka på det ledarskap som utövas. Det kanske inte riktigt räcker till, eller saknar kraften för att orka hela vägen. Ibland kan det handla om att chefen ska övervinna sin egen rädsla, att det ska till en god portion mod, för att kunna nå ända fram.

Men, nu är ju även chefer ”bara” människor med allt vad det innebär i form av kompetenser, kunskaper och styrkor, men också i betydelsen mindre väl utvecklade områden där man behöver såväl stöd som påfyllning av mer kunskap.

Mycket av det vi gör inom Studio Strumenti handlar därför om att stötta chefer, såväl i akuta situationer som genom att erbjuda individuellt anpassade utvecklingsprogram vilka löper över längre tidsperioder. Vi erbjuder också handledning av chefer.

Vi arbetar också med ett koncept som är utvecklat ur vår forskning om ledarskap, arbetsmiljö och hälsa, samt chefers arbetsförutsättningar och stressorer. Konceptet heter Hållbar chef. Vi menar att det är synnerligen viktigt att företag och organisationer stöttar och utvecklar sina chefer eftersom det det chefen gör och känner sprider sig till medarbetarna. Det är lite grand som i en familj - är föräldrarna stressade blir barnen också stressade.