Effektivare ledningsgrupp

Utan en väl fungerande ledningsgrupp är det svårt att få verksamheten att bli så effektiv som man önskar. Blir det riktigt illa kan en dåligt fungerande ledningsgrupp till och med ge effekter bortom ett dåligt ekonomiskt resultat, t.ex. i form av ökade sjukskrivningar. 

En genomlysning och trimning av ledningsgruppen är därför lika viktigt för verksamheten som det är att till exempel ta sin bil till verkstan för service med jämna mellanrum.

Vårt erbjudande

Ett första steg är att vi gör en kartläggning vilken ligger till grund för ett förslag om hur ni ska kunna effektivi- sera ert ledningsgruppsarbete.

Kartläggningen ger er en genomlysning av
Processer
 - Kommunikation
 - Beslutsfattande
 - Styrning

Struktur
 - Roller
 - Ansvarsfördelning
 - Organisationsutformning

Team-tänket
 - Värderingar och värdebas
 - Gruppdynamiken i ledningsgruppen

Målet

Det långsiktiga målet är att ledningsgruppen ska bli ett högpresterande team. För att kunna nå dit behöver ni

  • Få insikter i vad som behöver arbetas vidare med för att kunna nå målet
  • Förslag på hur ni kan arbeta med de identifierade utvecklingsområdena

Intressant? Något du undrar över?

Kontakta oss om du vill veta mer eller för att boka tid ett möte.

Anders 0708-508 880, eller Sven-Åke 0727 379 100