Verksamhetsutveckling

Vårt angreppssätt när det gäller verksamhetsutveckling handlar om mötet mellan två rätt ofta motstridiga krav; att leverera och nå uppsatta mål å ena sidan, och att chefer och medarbetare ska kunna göra detta under former som inte riskerar deras hälsa. Inom detta område erbjuder vi en tjänst som vi kallar Effektiv och hälsosam organisation.

Den forskning vi bedrivit de senaste åren har haft ett fokus där frågor som har att göra med organisation och organi- sering, ledarskap, samt individers (chefers och medarbeta- res) hälsa. Organisering handlar bl a om vilka förutsättning- ar såväl chefer som medarbetare har att göra ett så bra och effektivt jobb som möjligt. Ledarskap handlar här bl a om hur ledning och styrning kan komma att utformas, om det är till stöd för eller ett hinder för att uppnå effektivitet. Hälsa används i vår forskning som en utfallsvariabel vilken vi studerar närmare för att förstå vilka effekter olika organisationsfaktorer och ledarskapsbeteenden kan få. Under rubriken Psykosocial arbetsmiljö kan du läsa mer om vilka tjänster vi kan erbjuda samt hur vi arbetar med dessa frågor.

Mäta, utreda och rapportera utgör en väsentlig del av arbetet, oavsett om det handlar om individ-, grupp-, eller organisationsnivå. Exempel på studier som vi genomför är medarbetarenkäter samt chefsenkäter. Vi genomför även olika slags utredningar, framför allt med fokus på organisation, ledarskap och/eller arbetsmiljö.