Utveckling av individer, grupper och verksamheter

Man kan arbeta med utveckling på många sätt. Vår ansats bygger på att arbeta med att skapa lärande vilket genomsyrar allt vi gör, oavsett om vi arbetar med enskilda personer, grupper eller hela verksamheter.

Konkret kommer det till uttryck i hur vi arbetar. Vi kan bidra med kunskap inom olika områden. Men, framför allt kan vi hjälpa till med att formulera frågor som utma- nar sånt man ofta tar för givet i vardagen. Men, för att ge en så bra grund för utveckling som möjligt är det Du som måste ge svaren. Det är också Du som måste känna ett ägandeskap till lösningar och handlingsplaner.

Vidare menar vi att den organisatoriska dynamiken, det som ibland kallas för organisationens inre liv, kan bidra med viktig förståelse för vad som sker mellan männi- skor som ska arbeta tillsammans. Vi menar också att detta är ett område som kan bidra med förståelse för vad som sker inom och mellan såväl individer som organisationens team och avdelningar.

Utredningar och enkätstudier

Tillsammans med samtalet som utvecklingsverktyg, handlar vårt arbete ofta om att mäta, analysera och rapportera. Dessa kompetenser använder vi oss av också inom andra områden än de som nämnts ovan, exempelvis genom att utveckla och bistå i genom-förandet av olika enkätstudier. Vidare till att t.ex. genomföra medarbetarundersökningar, chefsenkäter, eller kundundersökningar.

201308211377066746hk9PsToC201308211377066735iXehcCh5201308211377066701umNPELta