Medarbetarenkäter

Vi genomför medarbetarenkäter i såväl större som mindre organisationer. Vi har kompetens att bistå i utveckling och anpassning av nya frågor. Vi använder oss av ett av marknadens främsta enkätverktyg, Survey & Report, och har ett nära samarbete med dess ägar- företag, Artisan Global Media, i Växjö

Chefsenkäter

Vi har utarbetat en "medarbetarenkät för chefer". I denna ställer vi frågor om chefers arbetssituation och andra faktorer som kan tänkas påverka hur dessa upplever sitt arbete, hur det påverkar deras hälsa, och ytterst sådant som kan påverka deras möjlighet att göra ett bra och effektivt jobb. Vi valde att utveckla denna enkät när vi insåg att chefer arbetssituation och hälsa är ett eftersatt område.

Chefsenkäten kan användas för en fristående studie likaväl som den kan användas parallellt med att man genomför en medarbetarenkät.

Intresserad? Kontakta oss!

Kontakta oss om du har behov av att få hjälp med att
 - utveckla frågor till en enkätstudie
 - genomföra en medarbetarenkät, en chefsenkät,
    eller någon annan form av enkät- eller forsknings-
    studie
 - analysera redan insamlad data
 - framställa av en rapport från enkätstudie

Anders 0708-508 880, Sven-Åke 0727-397 100