Utveckla din känslomässiga kompetens som chef

Att uppleva känslor är högst mänskligt. Känslorna på- verkar våra tankar, reaktioner, beteenden och du ställs ständigt inför känslomässigt utmanande situationer i form av mellanmänskliga relationer, konflikter, auktori- tetsproblematik och kommunikation. Känslor har stor betydelse för våra liv och är en förutsättning för hur vi dagligen beter oss i olika situationer. Trots detta så har många människor begränsad kunskap om sitt känsloliv.

Att hantera känslor i en arbetsgrupp är ett av de mest betydelsefulla sätten för en chef att påverka verksam- heten. Känslor av frustration förefaller t.ex. påverka verksamhetsresultat mer negativt än vad optimism bidrar till att förbättra resultat. Likaså verkar under- tryckande av negativa känslor och ”fejkande” av positiva känslor på arbetsplatsen försämra relationen mellan chef och medarbetare samt påverka hälsa och arbets- tillfredsställelse i negativ riktning för båda parter.

För att du som är chef ska kunna fatta förnuftsmässiga beslut samt skapa tillit, förtroende och tydlighet behöv- er du ha kunskap om vad känslor är och vad de grundar sig på. Vidare behöver du förstå hur du själv påverkas av känslor, likaväl som att du behöver förstå hur de påverkar andra.

Vi erbjuder

Vi erbjuder dig att delta i konceptet Chefens känslo-mässiga kompetens. Konceptet innebär att man i en grupp om ca 8 personer gemensamt fördjupar sig i våra grundläggande känslor. Konceptet bygger på Silvan Tomkins teorier om människans grundläggande affekter. Gruppen träffas vid åtta tillfällen under ledning av två handledare.

Kostnaden för att delta är 9.000:- per person exkl moms. Nästa grupp startar i februari.

Målet

Det primära målet med Chefens känslomässiga kom- petens är att deltagarna ska tillägna sig en ökad affekt- medvetenhet. Mer konkret innebär detta att öka sin förmåga att kunna identifiera och benämna känslor, att kunna tolerera och modulera dem samt att kunna utrycka och läsa av dem på ett ändamålsenligt sätt.

Chefens känslomässiga kompetens ger alltså träning i att förstå sitt eget och andras beteende utifrån inre, mentala tillstånd såsom känslor, tankar, impulser och önskningar.

Intresseanmälan

Intresserad av att få veta mer om nästa programstart? Kontakta oss via e-post info@studiostrumenti.se eller på telefon

Sven-Åke 0727-379 100 eller Anders 0708-508 880